Valinnaisaineet

Valinnaisia moneen lähtöön

Osana yläkouluopintojasi pääset valitsemaan tietyn määrän valinnaisaineita sekä taito- ja taideaineiden valinnaisia tunteja.

Valinnaisuus painotuksissa ja suhteessa kielivalintoihin

7. luokalle tullessaan yhtä A–kieltä opiskeleva oppilas valitsee 1 vvt:n laajuisen valinnaisaineen, joka voi olla teknistä työtä, tekstiilityötä, opiskelun taitoa tai tieto- ja viestintätekniikka.

Kahta A–kieltä opiskelevan oppilaan valintana on kielen opintojen jatkaminen. 

Luma-luokkalaisilla on painotetun opetuksen valintana science–kurssi ja kaksikielisen luokan oppilailla englanti. He ovat painotukseen tullessaan valinneet valmiiksi painotuksen mukaisia aineita myös tuleville 8. ja 9. luokille. Nämä painotusaineet arvioidaan sisältöään ja tavoitteitaan vastaavien kaikille yhteisten oppiaineiden osalta opetussuunnitelman mukaisina näyttöinä. Kahden A–kielen lukijoille painotusvalinnat  ovat 7. ja 8. luokalla lisätunteja, muille ne sisältyvät oppilaan kokonaistuntimäärään tehtyinä valintoina. 

Valinnaisaineiden arviointi

Kaikki yhden vuosiviikkotunnin laajuiset valinnaisaineet oppimisen taitoa lukuun ottamatta arvioidaan väli- ja lukuvuositodistusten liitteisiin viisiportaisella sanallisella arviointiasteikolla:

OEH Olet saavuttanut tavoitteet erittäin hyvin.

OH Olet saavuttanut tavoitteet hyvin.

OMH Olet saavuttanut melko hyvin.

OS Olet saavuttanut osittain.

ES Et ole saavuttanut tavoitteita.

Arviointia voidaan lisäksi täydentää muulla sanallisella arviolla ja sanallisesti arvioitu valinnaisaine voi korottaa kaikille yhteisen oppiaineen päättöarvioinnin arvosanaa.

Päättöarvioinnissa ja väli- ja lukuvuositodistuksissa yhden vuosiviikkotunnin laajuinen valinnaisaine arvioidaan suoritusmerkinnällä

Mikäli oppilas valitsee 8. ja/ tai 9. luokalle siirtyessään saman aineen yhden vuosiviikkotunnin laajuisen valinnaisaineen ja tämä opiskelu muodostaa kahden vuosiviikkotunnin laajuisen syventävän valinnaisaineen, se arvioidaan todistukseen numerolla. Tällöin valinnaisainetta ei oteta huomioon korottavana kaikille yhteisen oppiaineen arvioinnissa vaan siitä saadaan erillinen numero.

Toteutuneet valinnat ilmenevät oppilaan jaksotulosteissa sekä Wilmassa olevissa lukujärjestyksissä.

Taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit 8. ja 9. luokalla

8. luokalle siirtyessään oppilas valitsee taide- ja taitoaineista (kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta ja musiikki) kaksi valinnaista tuntia, joita opiskellaan 8. luokalla, Valitut tunnit syventävät ja laajentavat näiden aineiden osaamista ja  arvioidaan osana tätä opetusta. Molempia valittuja taide- ja taitoaineita opiskellaan 8. luokalla yksi vuosiviikkotunti. Valittavat taide- ja taitoaineiden tunnit esitellään erillisissä opetussuunnitelmissaan.

9. luokalle siirtyessään oppilas valitsee taide- ja taitoaineista (kotitalous, kuvataide, käsityö, musiikki) kaksi valinnaista tuntia, joista toista opiskellaan kaksi vuosiviikkotuntia ja toista yksi vuosiviikkotunti. Valinnaiset tunnit syventävät näiden aineiden osaamista ja jotka arvioidaan osana tätä opetusta. Käsityöopinnoissa on mahdollista valita valinnaiset tunnit siten, että hän syventää osaamistaan pelkästään yhteisessä käsityössä tai sen lisäksi tai ainoastaan teknisessä tai tekstiilityössä. 

Koulun painotetussa LUMAopetuksessa opiskelevat oppilaat opiskelevat käsityön valinnaisina tunteina teknologiaa 9. luokalla STEAM – nimisten valinnaisten tuntien verran. Kaksikielisen luokan oppilailla on 9.luokalla opinto-ohjelmassaan Media – nimiset kuvataiteen valinnaiset tunnit. Näitä molempia valinnaisia tunteja voivat lisäksi valita kaikki muutkin koulun oppilaat.

Liikunnasta voidaan valita valinnaisia tunteja 1 vvt 9. luokalle.

8.-luokkalaisten valinnaisuus

A -saksaa tai A -ranskaa lukevien oppilaiden valinnaisainevalinta, on valittu kieli, jonka laajuus on 2 vuosiviikkotuntia. Tämän lisäksi he valitsevat 8. luokalla toisen 2 vuosiviikkotunnin laajuisen numeroin arvioitavan aineen, mikäli eivät ole matemaattisluonnontieteellisellä tai kaksikielisellä luokalla. Tämän aineen tulee olla eri aine kuin mistä oppilas on valinnut taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja.  

Matemaattis–luonnontieteellisellä luokalla opiskelevien oppilaiden valinnaisuuteen kuuluu yhden vuosiviikkotunnin laajuinen science– niminen valinnaisaine (xSC8lk) ja kaksikielisellä luokalla englannin valinnainen aine (xEN8). Kahta A– kieltä opiskelevat matemaattis -luonnontieteellisen sekä kaksikielisen luokan oppilaat valitsevat tämän lisäksi toisen yhden vuosiviikkotunnin laajuisen valinnaisaineen.  

Mikäli oppilas opiskelee vain yhtä A– kieltä, hän valitsee 8. luokalla yhden valinnaisaineen, jota opiskellaan kaksi vuosiviikkotuntia (lyhenne v valinnaisaineen tunnuksen edessä) ja yhden valinnaisaineen, jota opiskellaan yksi vuosiviikkotunti (lyhenne x valinnaisaineen tunnuksen edessä). Näiden aineiden tulee olla keskenään eri  aineita ja lisäksi eri aineita kuin mistä oppilas on valinnut taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja.

Kahden vuosiviikkotunnin laajuiset valinnaisaineet arvioidaan väli- ja lukuvuositodistuksessa numerolla.  

9.-luokkalaisten valinnaisuus

Kahta A-kieltä lukevien oppilaiden valinnaisainevalinta, on valittu kieli, jonka laajuus on 2 vuosiviikkotuntia. Tämän lisäksi he valitsevat 9. luokalle yhden 1 vuosiviikkotunnin laajuisen aineen, mikäli eivät ole matemaattisluonnontieteellisellä tai kaksikielisellä luokalla. Tämän aineen tulee olla eri aine kuin mistä oppilas on valinnut taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja.

Mikäli oppilas opiskelee vain yhtä A– kieltä, hän valitsee 9. luokalle joko yhden valinnaisaineen, jota opiskellaan kaksi vuosiviikkotuntia (lyhenne v valinnaisaineen tunnuksen edessä) tai kaksi yhden vuosiviikkotunnin laajuista ainetta. Näiden aineiden tulee olla keskenään eri aineita ja lisäksi eri aineita kuin mistä oppilas on valinnut taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja.

Kahden vuosiviikkotunnin laajuiset valinnaisaineet arvioidaan väli- ja lukuvuositodistuksessa numerolla. Poikkeuksena B-ranskan, -espanjan tai -saksan valinta, jota on jatkettava 9. luokalla. 

Valinnaisuus käytännössä

Valinnaisaineet on esitelty opetussuunnitelmassa. Valinnaisaineiden opetus järjestetään pääsääntöisesti kaksoistunteina ja jaksotettuna. Samoissa opetusryhmissä saattaa olla oppilaita eri vuosiluokilta, näin varmistetaan opetusryhmien muodostuminen. Valintojen määrästä riippuen voidaan oppiaineen  eri laajuisten valinnaisaineiden tai valinnaisten tuntien opetusryhmät  jaksoittain yhdistää, jolloin opetusta tarvittaessa eriytetään. Näin turvataan opetusryhmän muodostuminen tilanteissa, joissa erillisten ryhmien muodostamiseen ei ole riittävää oppilasmäärää. 

Osana kaikkien valinnaisten aineiden opiskelua kehitetään oppilaan tietoteknisiä ja itsearviointitaitoja. Oppilas voi valmistaa oppimisestaan oppimispäiväkirjaa ja portfoliota, jotka voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain digitaalisessa muodossa. Oppimispäiväkirja- ja portfoliotyöskentelyä voidaan toteuttaa oppituntien lisäksi kotitehtävinä. Tarvittaessa oppilas voi tehdä tietotekniikkaa vaativia osioita myös kotitehtävien osalta koulun laitteilla tai hänet ohjataan käyttämään kaupungin kirjaston tarjoamia mahdollisuuksia omaehtoiseen työskentelyyn kotitehtävien osalta. 

Valinnaisaineiden opiskelussa voidaan tutustua lisäksi työelämään: tarjolla oleviin alojen työmahdollisuuksiin ja työharjoittelupaikkoihin (erityisesti TET – harjoittelu) nimenomaan kyseisen valinnaisaineen näkökulmasta. sekä perehtyä valinnaisaineen jatko-opintomahdollisuuksiin sekä 2. asteella että korkeakouluopinnoissa.  

Oppilaan on noudatettava valinnaislomakkeen palauttamisessa annettuja aikatauluja. Mikäli oppilas palauttaa lomakkeen myöhässä, hänet voidaan sijoittaa vain sellaisiin valinnaisaineryhmiin, joissa on tilaa.

Oppilaan valintalomakkeissa esittämä toivejärjestys valinnaisainevalintoihin sitova, ja esitettyjä toiveita noudatetaan, mikäli valinnaisainetta valitsee riittävä määrä oppilaita ja se toteutuu luokan lukujärjestyksessä. Mikäli oppilaan ensimmäinen toive ei toteudu, oppilas saa toisena olevan toiveen mukaisen kurssin jne.

Valinnaisaineiden toteuttamisessa pyritään turvaamaan se, että oppilas saisi esittämiään valinnaisainetoiveita edes jossakin laajuudessa opinto-ohjelmaansa.

Mikäli oppilas haluaa erityisen suurien oppimisvaikeuksien vuoksi lopettaa toisen A -kielen opinnot tai hänen osallistumisensa jollekin valinnaisainekurssille estyy pitkäaikaisesti, hänelle voidaan tarjota korvaava opiskelupaikka sellaisessa valinnaisaineryhmässä, jossa on vielä tilaa.

Valinnaiskurssien opiskelu on oleellinen osa koulunkäyntiä ja niiden hyväksytty suorittaminen on edellytys oppivelvollisuuden suorittamiselle ja päättötodistuksen saamiselle. Tehtäviin valintoihin keskitytään huolella ja tehdään valintoja aineista, joiden opiskeluun on valmis sitoutumaan ja joiden avulla voi luoda juuri omiin suunnitelmiinsa ja elämäänsä sopivan opintoyhdistelmän. Saman oppiaineen valinnaisaineen saa valita vain yhdenlaajuisena eli yhdestä valintaryhmästä kunakin lukuvuonna.

Kaikkien valinnaisaineiden opiskelussa hyödynnetään oppiaineen luonteen mukaisia monipuolisia oppimisympäristöjä ja työtapoja. Kunkin oppiaineen opetussuunnitelmassa on kuvattu tarkemmin juuri kyseisen oppiaineenopiskelua.

Oppilaan oppimissuunnitelman teon yhteydessä voidaan tarvittaessa tarkentaa oppilaan mahdollista tuen tarvetta sekä tukijärjestelyjä myös valinnaisaineiden osalta Nöykkiön koulun taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien sekä valinnaisaineiden nimet ja lyhenteet esitellään seuraavassa listauksessa.

Valinnaisainetarjontamme

%d bloggaajaa tykkää tästä: